Ytterligare information på Folkhälsoguiden
Barnkonventionen
Måttmarknaden för barn
Metodkatalogen för barn och unga
Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning
Om barn och ungdomar på Folkhälsoguiden
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Barn och unga

Barn har enligt Barnkonventionen rätt till jämlik hälsa och utveckling. Barn växer upp med olika psykosociala och socioekonomiska resurser och hälsans bestämningsfaktorer varierar inom länet. En indikator på framtida ohälsa är betyg i årskurs 9, där andelen behöriga till gymnasiet i länets olika kommuner och stadsdelar varierade från 70 till 98 procent.

Undersökningar kring barn och ungas förutsättningar för en god hälsa visar bland annat att på en psykisk ohälsa som tycks öka, att andelen fyraåringar med övervikt och fetma har legat förhållandevis konstant de senaste åren och till och med minskat något, att antalet ungdomar som tas om hand för akut alkoholförgiftning verkar öka och att en stor andel barn och ungdomar utsätts för eller drabbas av skador som hade varit möjliga att förebygga. Strukturella och generella hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar under uppväxtåren är grundläggande för deras hälsa och utveckling. Satsningar i tidig ålder ger mångfalt tillbaks längre fram - både i form av god hälsa för individen och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Information om barn och ungas hälsoläge finns bl.a. samlad på "Måttmarknaden för barn" på Folkhälsoguiden som består av flera sektioner. En listar hälsodataregister och demografiska databaser med uppgifter om barn och unga. En annan beskriver hur indikatorer på barn och ungas hälsa används för att mäta folkhälsa vid en viss tidpunkt och för att visa förändringar över tid. ”Hur frågar vi barn om deras hälsa och livsstil?” är en sammanställning av återkommande undersökningar som genomförs nationellt och i Stockholms län. I ”Frågebanken för frågor om barn och ungdomars hälsa och livsstil” finns tillhörande frågeformulär i dess originalutformning. På Måttmarknaden finns också en förteckning över rapporter med omfattande statistikuppgifter om barn och ungas hälsa som uppdateras regelbundet. Omvärldsbevakning är en viktig del av Måttmarknaden.

Bland dokumenten om åtgärder kan nämnas "Metodkatalogen för barn och unga", ett interaktivt dokument där användbara metoder är indelade efter både tänkbara aktörer och arenor." Att främja barns och ungdomars psykiska hälsa – Vägledning" handlar om vad man bör tänka på inför val av metod för att uppnå detta och kan ses som ett diskussionsunderlag för att planera denna typ av insatser. 

Folkhälsorapportering på webben