Kartor
Andel arbetslösa någon gång under de två senaste åren
 
Ytterligare information
Arbetsmiljöverket
Om arbetsliv och arbetsmiljö på Folkhälsoguiden
Om miljö på Folkhälsoguiden
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Arbete, miljö och hälsa

Det finns ett samband mellan ogynnsamma arbetsmiljöfaktorer och hälsa. Ogynnsamma arbetsmiljöfaktorer är vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå. Skulle dessa faktorer kunna elimineras, skulle det minska de sociala skillnaderna i ohälsa. Folkhälsoenkäten 2010 visar exempelvis att förekomsten av lågt inflytande är betydligt högre i arbetargrupperna än bland tjänstemän på mellan- eller hög nivå.

Stockholms län har vid en internationell jämförelse ovanligt rent vatten och många grönområden. Sett ur ett längre perspektiv har hälsoskadliga miljöfaktorer generellt minskat i länet. Förbudet mot rökning i offentliga lokaler har på senare tid kraftigt minskat exponeringen för miljötobaksrök, så kallad passiv rökning. Det finns dock alltjämt miljöfaktorer som påverkar hälsan negativt. Störningar av olika former av buller är dock det som innevånarna rapporterar mest.

Det finns goda förutsättningar i miljön för hälsoförbättringar. Exempel på åtgärder är att bullernivåerna bör minskas genom bland annat användning av tyst asfalt och hastighetsbegränsningar. Luften kan också ytterligare förbättras samtidigt som det är viktigt att skapa hälsofrämjande inne- och utemiljöer vid planering av vårdinrättningar, skolor och förskolor, bostäder, arbetsplatser och dess närområden.


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben