Ytterligare information
Hälsa hos personer med funktionsnedsättning
Onödig ohälsa hos personer med funktionsnedsättning
Om funktionsnedsättningar
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Folkhälsa och funktionsnedsättning

Det är tio gånger vanligare med ohälsa bland människor med funktionsnedsättning än bland befolkningen som helhet. Värst drabbade är män och kvinnor med rörelsehinder. Personer med funktionsnedsättning är i större utsträckning än andra invånare fysiskt inaktiva, utvecklar oftare övervikt/fetma och röker mer.

Psykisk ohälsa är minst dubbelt så vanligt hos personer med funktionsnedsättning som hos övrig befolkning. Även arbetslöshet och lågt socialt deltagande är betydligt vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland övriga. Ohälsa inom olika områden samverkar och förstärker den negativa hälsobilden som ofta ses hos personer med funktionsnedsättning.

Ohälsan hos personer med funktionsnedsättning är inte alltid direkt relaterad till funktionsnedsättningen utan möjlig att reducera med en tredjedel genom åtgärder som förbättrar andra faktorer. Därmed är det av vikt att fördjupa kunskapen om frågor kring funktionshinder och levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättning. Även att kvalitetssäkra och utveckla hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården med fokus på delaktighet, bemötande och kommunikativ och fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben