Kartor
Övervikt (BMI över 25)
Övervikt BHV
 
Film
Friska barn
 
Ytterligare information
Barnhälsovården SLL
Övervikt, Vårdguiden
Mat och näring, Vårdguiden
Om mat på Folkhälsoguiden
 
 
Tillbaka till startsidan

Övervikt och fetma i ett befolkningsperspektiv– Förändringar i Stockholms län 2002-2010

Övervikt och fetma ökar i befolkningen. Andelen män och kvinnor med fetma (BMI≥30) har ökat 2010 jämfört med 2002 och 2006, i nästan alla ålderskategorier. Stora sociala och geografiska skillnader i förekomst av övervikt och fetma ses mellan både barn och vuxna.

41,3 procent av männen och 24,5 procent av kvinnorna uppgav i folkhälsoenkäten 2010 att de var överviktiga. Andelen flickor med övervikt är större än bland pojkar, medan andelen män med övervikt är större än bland kvinnor.

Positivt är att andelen 4-åringar med övervikt och fetma i Stockholms län har sjunkit under perioden 2006 till 2010.

Kraftfulla åtgärder krävs för att vända trenden. Övervikt är en betydande riskfaktor för ett flertal allvarliga sjukdomar. Exempel på åtgärder som kan minska övervikt och fetma i befolkningen är rådgivning inom sjukvården, att underlätta goda matvanor, stimulera till fysisk aktivitet och stödja skolan att främja hälsosamma levnadsvanor.

 


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben