Kartor
Andel med nedsatt arbetsförmåga
Andel med sjuk och aktivitetsersättning
Slutenvårdskonsumtion 25+
 
Ytterligare information
Om epidemiologi på Folkhälsoguiden
 
 
Tillbaka till startsidan

Folkhälsa ur ett epidemiologiskt perspektiv - sjuklighet och dödlighet i Stockholms län

Folkhälsan förbättras fortlöpande. Människor lever längre och livskvaliteten förbättras för de flesta. Bland hjärt- och kärlsjukdomar ses positiva tecken i form av att exempelvis insjuknandet och dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat de senaste decennierna. Antalet cancerfall har ökat stadigt i Sverige sedan 1970-talet. Delvis förklaras denna uppgång med att befolkningen blivit äldre, men samtidigt pekar ålderskorrigerade siffror på att vissa typer av cancer har blivit vanligare. Dit hör prostata-, bröst- och hudcancer, liksom lungcancer som ökar bland kvinnor. Tillgängliga uppgifter tyder också på att diabetes har blivit vanligare bland barn och vuxna de senaste decennierna. Ökningen av personer med övervikt i befolkningen kan vara en bidragande orsak.

Både den ökande befolkningen i länet och den ökande andelen äldre leder till utmaningar för hälso- och sjukvården att framöver möta allas behov på lika villkor. Att arbeta förebyggande för att minska sjukdomsbördan i befolkningen är därför av största vikt. En stor del av den framtida ohälsan kan förebyggas om strukturerade och effektiva satsningar på att förbättra folkhälsan genomförs på många olika arenor i samhället.

Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben