Kartor
Andel äldre med dåligt hälsotillstånd
 
Ytterligare information
Äldrecentrum
Äldres hälsa
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Hälsa och levnadsvanor bland äldre personer i Stockholms län

Hälsoutvecklingen bland de äldre har överlag varit positiv med fler friska år lagda till livet. Den förväntade livslängden i länet vid både 65 år och 80 år, har ökat mer i Stockholms län än i riket.

Folkhälsoenkäten 2010 visar att en klar majoritet av länets äldre har, ur ett hälsofrämjande perspektiv, goda levnadsvanor. Hälsoutvecklingen för de äldre är också positiv och mycket talar för att denna utveckling fortsätter. Exempelvis ökar de sociala aktiviteterna, fler har bättre socialt stöd och det sociala umgänget med anhöriga och vänner tycks öka i högre ålder. Dock finns det också en negativ utveckling inom vissa områden. Bland annat rapporterar tre av tio i åldrarna över 65 år att de har lätt eller svår ängslan, oro och/eller ångest. Fler kvinnor än män lider av detta, och problemen ökar med stigande ålder.

Det finns många insatser som kan förbättra hälsan för de äldre. Möjligheter finns bland annat i ökad samverkan mellan olika organisationer och andra aktörer för att utveckla lokala kurser och motionsaktiviteter i grupp och fler mötesplatser för äldre.


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben