Kartor
Andel som utsatts för eller hotats med våld
Anmälda våldsbrott
 
Ytterligare information
Om hälso- och sjukvårdens roll
Brottsstatistik
Vårdprogram för våldsutsatta kvinnor
 
 
 
Tillbaka till startsidan

Utsatthet för fysiskt våld och hot ur ett folkhälsoperspektiv

Att bli utsatt för våld ger en hög risk för svåra skador och långvariga fysiska och psykiska men. Andelen i befolkningen som utsatts för hot om våld, någon gång under de senaste 12 månaderna, har minskat något 2010 i jämförelse med Folkhälsoenkäterna 2002 och 2006.

Tre procent i åldern 18-84 år har i Stockholms län blivit utsatta för våld de senaste tolv månaderna enligt folkhälsoenkäten 2010. Att drabbas av fysiskt våld är vanligast bland personer 18-24 år, både bland kvinnor och bland män. För kvinnor som utsätts för våld sker det oftare än för män i hemmet. Männen utsätts å andra sidan i högre grad för fysiskt våld på allmän plats. Kvinnor känner ofta den som utsätter dem för våld, medan männen oftast inte gör det. Våld i familjen är allvarligt, bland annat för att det också drabbar barnen. De kan få bestående psykiska men av traumatiska upplevelser av våld i hemmet.

Det är viktigt att identifiera personer som utsätts för våld, och för detta krävs riktlinjer och riktade insatser för olika yrkesgrupper. Inom Stockholm läns landsting finns sedan 2005 ett handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Hälso- och sjukvården bör förbättra stödet till alla personer som drabbats av våld i nära relationer och till deras anhöriga, särskilt barn som bevittnat våld. Arbetet med våldsutövare bör också utvecklas och samordnas inom länet.


Illustration:Erica Jacobson

Ladda ner delrapporten

 

Folkhälsorapportering på webben